صفحه اصلى » مقاله هاى مهدوى » (۲۷۷) تصریح کتب سابقه به تمامی اوصاف وعلایم حضرت حجت (عجل الله فرجه)
مقاله هاى مهدوى

مقاله ها (۲۷۷) تصریح کتب سابقه به تمامی اوصاف وعلایم حضرت حجت (عجل الله فرجه)

بخش بخش: مقاله هاى مهدوى الشخص نویسنده: غلام حسین منبع منبع: مجله تذکرات دیانتی تاريخ تاريخ: ۱۶ / ۷ / ۱۳۹۶ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۱۶۹۶ نظرات نظرات: ۰

تصریح کتب سابقه به تمامی اوصاف وعلایم حضرت حجت (عجل الله فرجه)

غلام حسین
مجله تذکرات دیانتی - سال ۱۳۰۶ - شماره ۱۱

(بسمه تعالی)

چنانکه در مقالهء گذشته متذکر شدیم حضرت خاتم النبیین واوصیاء والا مقام آن حضرت صلواة الله علیهم اجمعین در خصوص انتظار فرج وروشنی یافتن روی زمین بواسطهء طلوع خورشید درخشنده هدایت نویدها وبشارتها داده پیروان خود را بزیارت یک طلعت مقدسه ویک جمال عدیم المثالی مشتاق وآرزومند ساخته اند والبته بدیهی است که آن برگزیدگان خداوند وآن راهنمایان جادهء رستکاری بمقتضای مواعیدی که داده اند تمام علایم واوصاف آن بزرگوار را نیز برای هدایت وارشاد بشر کاملا بیان فرموده اند تا در قرون متمادیهء بعد هم برای مردم حجت بوده وایمان آورندکان منجی منتظر خود را عارف واز اغواء واضلال مفسدین ومغرضین در امان باشند واز آنجائیکه بعضیاز صاحبان نیات فاسده محض اجراء وپیشرفت مقاصد جاه طلبانهء خود از روی هوای نفس دربارهء اوصاف وعلایم آن وجود مقدس که در کلمات اهل عصمت صلوات الله علیهم اجمعین وارد آمده تأویلات وتوجیهاتی جعل وبدینواسطه بعضی از ساده لوحان را بشبهه انداخته واز راه راست منحرف ساخته اند بنابراین قبل از اشاره بعلایم واوصاف آنحضرت ذکر چندین عنوان را در این مقاله مختصر لازم میدانیم.
عنوان اول: اساس دیانت ومذهب با تأویل ثابت نمیشود
برای هدایت ونجات مردم خداوند متعال را بر سبیل لطف لازم است که دلایل وبراهین دین حق ومذهب مستقیم را چنان واضح وآشکار فرماید تا راه راست وطریق حق بر وضیع وشریف وعالی ودانی معلوم گشته از جادهء حقیقت بکنار نیفتند چنانکه اغلب ارباب مذاهب باطله با تأویل وتوجیهء ادّلهء محکمه با پارهء کلمات متشابه اسباب ضلالت وگمراهی هزاران هزار مردمان بی بصیرت را فراهم آورده اند واین است که خدای متعال بتبعیت متشابه وتمسک بتأویل را در قرآن شریف از علایم اهل فتنه واهل باطل قرار داده میفرماید:
(هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب واخر متسثابهات فامّالّذین فی قلوبهم زیغ فلیتبعّون ما تشابه منه ابتغاء الفلته وابتغاء تاویله)
یعنی اوست پرورد گاریکه فروفرستاد بتو قرآن را بعضی از آن کتاب آیات محکمات است که آن آیات اصل ومعظم قرآن است ودر لفظ ومعنی آنها هیچ اشکالی نیست وغیر آن آیات یا آنها ردّ میشود وآیتهای دیگری متشابه(۱) هستند واحتمال معانی عددیه در آنها میرود پس کسانیکه در قلوبشان کجی جای گرفته برای فتنه جوئی آیات متشابهه را تبعیت می نمایند.
اگر چنانچه براهین واضحهء کلام مجید الهی را دلیل خود قرار داده دیدهء عقل وبصیرت خود را بانوار هدایتش منوّر سازیم بآسانی میتوانیم بطلان دعوی ارباب بدع وصاحبان مذاهب باطله را تشخیص بدهیم چه کسیکه اساس تعلیمات آن مبنی بر تأویل باشد بالصراحه او را اهل ضلالت شناخته واز جادّه حقیقت منحرف خواهیم دید تا چه رسد بکسانیکه محکمات وادلهء واضحه را تأویل نمایند پس حال آنها بیشتر قرین ضلالت وگمراهی خواهد بود.
عنوان دوّم: بیان مورد تأویل
اینمسئله از واضحات است که تأویل بدون داشتن دلیل قطعی در نزد عقلا وارباب بصیرت قابل قبول وجایز نیست وموردتأویل پارهء کلمات جزئی است که صدور آنها از اهل عصمت محقق وبتأویل ومعنائی هم که بواسطه تأویل حاصل میشود برهان ودلیل محکم موجود باشد والا در صورتی که بودن همچو کلامی از معصوم معین نشود برای تأویل مورد واحتیاجی نخواهد ماند وپس از ثبوت صدور آن از معادن وحی وپاسبانان خزاین حکمت الهی نیز تاویل وتوجیهء آنها بر طبق هوای ونفس واغراض باطله محض شیطنت وچابلوسی خواهد شد ومقصود این است که محل تاویل بعد از ثبوت اساس یک دیانت ومذهب پارهء کلماتی است که محققا از زبان مؤسس وواضع آن دین ومذهب صادر وبتاویل آن دلایل محکم وصحیح هم موجود بوده باشد.
عنوان سوّم: تصریح حضرت محمد مصطفی واوصیاء حقهء انحضرت بر علایم واوصاف حضرت قائم (عجل الله فرجه)
حضرت رسالت پناهی وائمه اطهار (علیهم السلام) که دانایان وموز واسرار دین مصطفوی ومصباح طریق هدایت وانوار مضیهء ساحل نجات هستند با مژده ونویدهای فرح بخش از ظهور طلیعهء سعادت اعلام وپیروان خود را بانتظار قدوم مبارکش شوقمند فرموده اند چون غرض اصلی آن حضرات از تبلیغ وتبشیر این مسئله هدایت ونجات ابدی عموم بشر بوده نه اضلال وگمراهی آنها لذا تمام علایم واوصاف واسم مبارک وحسب ونسب آن بزرگوار را هم بطوریکه در کتب مربوطه مصرّح است بطور وضوح بیان فرموده اند تا مردم پی هر صدائی نرفته ودنبال هر ناعق وهر صاحب دعوی نیفتاده بشقاوت دائمی گرفتار نشوند چنانکه تا حال کسانیکه در بادیهء ضلالت گمراه واز مدّعیان مهدوّیت(۲) تبعیت نموده اند با وجود اینکه شاهراه هدایت آشکار بوده با سوء تفاهم وباختیار خود از راه حق منحرف شده اند
عنوان چهارم: قبول بعض کلمات الهیه وردّ بعض دیگر کفر محض است
برای صاحبان عقل سلیم واضح ومعلوم است که لازمهء ایمان بخدا ورسول واوصیاء او تصدیق وقبول تمام فرمایشات واوامر صادره از مصدر ربوبیت وهادیان دین میباشد وگرنه قبول قسمتی از آن اوامر وانکار قسمت دیگری از آنها در صورت ثبوت وتحقق اینکه از کلمات ائمهء دین است عین کفر وضلالت است چنانکه خداوند متعال در قرآن مجید اینگونه اشخاص را مذمت وبا سخت ترین عذابی تهدید میفرماید در سورهء مبارکهء بقره (افتؤمنون بیعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الاخزی فی الحیاة الدنیا ویوم القیمة یردّون الی اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون اولئک الذین اشتروا الحیوة الدنیا بالاخره فلا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرون).
یعنی آیا ایمان می آورید ببعض کتاب وکافر میشوید ببعض دیگر پس جزای کسیکه این کار را میکند نیست مکر ذلت در حیات دنیا (بواسطهء سیاست شرعیه) وروز قیامت هم مرجع ایشان بسخت ترین عذاب میباشد وخدا از عمل آنها غافل نیست وآنها کسانی هستند که آخرت را بزندکانی دنیا فروخته اند عذاب آنها تخفیف نیافته وکسی بایشان یاری نمینماید.
پس از توضیح وبیان این عناوین بقارئین محترم خاطرشان مینمائیم که حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) قریب هزار وسیصد وچهل سال قبل از این اوصاف ونسب حضرت قائم آل محمد (ص) را اینطور بیان فرموده که اسم وکنیه او مطابق اسم وکنیه من بوده نهمین فرزند حضرت حسین (ع) میباشد وبواسطهء ظهور او کتاب الهی وسنت نبوی روح وحیات تازه یافته شرع مقدس اسلام رونق وطراوت اولیهء خود را حاصل آورده عمارت عالیه دین پس از انهدام واندراس آثار شوکت وعظمت جدیدی پیدا میکند تعدی وجور از کلیهء عالم مرتفع وآثار کفر وبدعت معدوم نعمت عدل وداد در همه جا آماده وکافهء مردم در زیر پرچم لوای معدلت وبیرق سلطنت حقهء آن بزرگوار آسوده وراحت میشوند همچنین ائمه هذا (علیهم السلام) نیز هریک بنوبهء خود احوال آنحضرت را بهمین منوال خبر داده وبلکه اسم پدر واجداد طاهرین وحتی اسم مادر ومحل تولدش را هم معین فرموده اند واحادیث شریفه معتبره که محققا از السنهء در ریار اولیاء الهی صادر ومراتب فوق را تصریح فرموده اند در کتب علماء اسلام از شیعه وسنی در پانصد سال وهزار سال قبل از این ثبت وضبط وفعلا در دسترس عامه موجود است وعقلا نیز (چنانکه در عنوان سیم مدل گشته) لازم بود که بهمین ترتیب حضرت رسول وائمهء هدی (علیهم السلام) تمام اوصاف وعلایم آن نور حقیقت را واضح وآشکار فرمایند تا شاهراه هدایت بکافهء ناس معلوم گردد واز عنوان اوّل ودوّم وچهارم معلوم گردید که تأویل این احادیث شریفه یا ردّ آنها چنانکه بابیه وبهائیه ورؤساء ایشان همین وتیره را اتخاذ کرده اند کفر محض وضلال صرف میباشد زیرا که اساس دیانت خود را بر تأویل وتوجیه قرار داده وهریک ازاحادیث شریفه وادّله بر سلطنت حضرت حجة (عجل الله فرجه) وغلبهء او بر جهانیان را که معانی آنها بسی واضح وآشکارا ست تاویلی ساخته محکم را متشابه ومتشابه را هم بر وفق دلخواه وآمال خود معنائی ترتیب داده اند گویا العیاذ الله حضرت رسول اکرم واوصیاء او برای اضلال عوام معمائی گفته ومردم را گمراه وسرگردان گذاشته اند. رؤساء وبانیان این قبیل دیانتها هیچ مورد تعجب نمیباشند زیرا که تا حال خیلی ها برای حب دنیا وریاست پنجروزه مدعی مرتبه مهدوّیت ورسالت شده اند ولی تعجب از کسانی است که با وجود اینکه خداوند متعال بواسطهء اولیاء خود تمام اوصاف وعلایم واسم ونسب آنحضرت را آشکارا بمردم رسانده باز بمهدوّیت یک شخصیکه فاقد تمام آن شرایط بوه قائل وفریفته شده اند.
پس ای برادران دینی چشم بصیرت بگشائید وبهر ترانه وآوازی گوش ندهید واگر شیاطین انس شبههء بقلب شما وارد نمایند باهل خبره رجوع کنید ودر جواب آنها بگوئید که اگر حرف شما در واقع صحیح ودلایل ومتاعتان صاف وبی عیب است بیائید بمشتریهای این متاع واهل خبرهء آن نشان بدهیم البته آنوقت دسیسه وتلبیس آنها ظاهر خواهد شد زیرا که ابدا بگفتگو ومصاحبه با اهل بصیرت حاضر نخواهند شد ومقصودشان فقط اینست که عوام را با چرب ربانی وچابلوسی فریفته از راه حق منحرف سازند.
ضمنا در ذیل توصیه خودمان اشخاصی را که دین مخترعهء بابیت وبهائیت را قبول کرده اند مخاطب ساخته متذکر میشویم که بدون مدرک ودلیل منطقی چرا خود را از شاهراه هدایت منحرف نموده به وادی غوایت وجهالت انداختید.
آیا هیچ از تاریخ اسلام اطلاع دارید که چقدر اشخاص مفسد وریاست طلب تاریخی مدعی این مقام مقدس مهدوّیت شده وچقدر بندکان خدا را به تهلکه انداخته اند؟.چنانکه در مقالهء نهم مختصری تاریخ قیام وحالات آنان را شرح داده وعلت العلل آن همه ادعاهای کاذبه را (تلویلات غیر موّجه -جهالت محیط-) ذکر نمودیم که حتی در سایه همان دو علت بزرک سلطنتها وحکومتها تشکیل دادند.
وعلاوه از اینها مؤسس دیانت حاضره بابیت وی ا بهائیت با بزرگترین ذمیمهء اخلاقی یعنی کذب متصف بوده است.چنانکه در مدت قیام خود سه ویا چهار عقیدهء متناقضه را مدعی بوده است که هر یکی یا دیگری مبانیت تامی داشته است.
اینست عقاید متناقضهء مؤسس دیانت بابیت.
اول در بدو قیام خود مدعی بابیت شد-بعد ترقی کرده ادعای مهدوّیت کرد-پس از اینها خودش را پیغمبر خواند-در آخر کار مدعی مقام ربوبیت شده وگفت که حضرت محمد وعلی مرا سجده کرده اند-گرچه ما انشاء الله در آتیه مقالات مستقلّی در اینموضوعهای بی اساس خواهیم نوشت ولی در اینجا عجالتا این نقصان اساس دیانت مخترعهء بابیت را تذکرا خاطرنشان کرده واز خود کسانیکه فریفته دیانت باطله بابیت گردیده انصاف می طلبیم- آیا دیانتی که اساسش مبنی بر کذب باشد چطور میتواند اخلاق جامعه بشری را تهذیب کرده ودر این دورهء ترقی وتکامل افکار مخلوق دنیا را از این جذر ومدّ سیاسیون عالم رهانده به یک سعادت وفوز عظیم که ما از آن هادی کبیر ومصلح کل منتظریم برساند؟ در دنیا کسی یافت نمیشود که صفت دروغ را از صفات ذمیمهء بشری نشمارد آیا دیانتی که مؤسس آن علنا با این صفت مذمومهء بشری متصف باشد چطور میتواند اخلاق پیروان خود را از این بزرگترین نقیصه اخلاقی تهذیب کرده وخود را مصلح کل وهادی کبیر معرفی نماید؟
مجددا عرض میکنیم ما انشاء الله اگر حیات عاریه باقی باشد وروزکار مهلت دهد کاملا این عقاید متناقضه وکاذب بودن مؤسس آن دیانت باطله را شرح وبسط داده عدم حقانیت این طور ادیان مخترعه ومنتسبه به اسلام را که در اطراف واکناف عالم با نام اسلام نام نامی دین مقدس اسلام را چرکین ولکه دار نموده اند ثابت خواهیم کرد- مطبعه ومهر رزین سازی سعادت.

پایان مقاله

پى نوشت ها:

ــــــــــــــــــــــ

(۱) علت وقوع متشابه در کلام الهی انشاء الله در موقع خود ضمن مقالات آینده بیان خواهد شد.
(۲) متجاوز از پنجاه نفر تا حال بمقام ادّعای مهدّویت برآمده وچند نفر از آنها نفوذ وقدرت پیدا نموده حتی در عصر خود سلطنت ودولتی تشکیل داده اند که بحالات بعضی از آنها در کتاب مفتاح باب الابواب تالیف دانشمند خبیر میرزا مهدیخان حکیم اشاره شده است.

رتبه رتبه:
  ۰ / ۰.۰
نظرات
بدون نظرات

نام: *
كشور:
ايميل:
متن: *
بررسی کاربر: *
إعادة التحميل
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم