صفحه اصلى » شعر مهدوى » گوهر دين
شعر مهدوى

الأشعار گوهر دين

بخش بخش: شعر مهدوى الشخص شاعر: استاد محمد علی مجاهدی (پروانه) تاريخ تاريخ: ۱۷ / ۴ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۱۱۴۰ نظرات نظرات: ۰
تـا بـكى در پرده مـانى ماه من؟ روشنگرى  كن          تـا كـنى هـر دلبرى را عاشق خود، دلبرى  كن
جلوه يى كن، زهره را چون ذره محو خويش گردان          رخ نـما ومـشترى را بـر رخ خود مشترى كن
تـا بـكى از دورى مـاه رخـت اخـتر  شمارم؟          چرخ  ديـن را مهر شو، در آسمان روشنگرى  كن
شـاهباز  ديـن زهر سو مى خورد تيري، خدا  را          طـاير بـشكسته بـال ديـن حق را شهپرى كن
قـاف  تا  قاف جهان پرشد ز ظلم اى حجت  حق          تـكيه زن بـر مـسند عـدل الـهى داورى كن
مـوج بـحر كـفر پهـلو مى زند بر ساحل  دين          نوح  شو،  طوفان بپا كن، فلك دين را لنگرى كن
تـا نـداده حـق پرستى جاى خود بر بت  پرستى          بـت شكن شو چون خليل ودفع خوى آزرى  كن
تـا بـكى چرخ سـتمگر بـر مدار ظلم  گردد؟          تـا  كـند انـدر مدار عدل گردش، محورى  كن
كـفر  را از ريـشه بركن، ظلم را از بن  برافكن          بـرق  شو،  از دشمنان خرمن بسوزان، تندرى كن
تـا  بـكى اى گوهر دين از صدف بيرون  نيائى؟          نـاخدا شـو، كـشتى ديـن خدا را رهبرى  كن
تـيغ  بـركش از نـيام و، قصد جان دشمنان  كن          پاى  بـرزن بـر ركاب و، حمله هاى حيدرى  كن
اى هـمه جانها به لب از هجر رويت، چهره بگشا          وى  هـمه آثـار هستى از تو مشتق مصدرى  كن
گر  هـواى يـارى او را بـه سر (پروانه)  دارى          تـو  تـوانى خـدمت عـشاق پور عسكرى كن
رتبه رتبه:
  ۰ / ۰.۰
نظرات
بدون نظرات

نام: *
كشور:
ايميل:
متن: *
بررسی کاربر: *
إعادة التحميل
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم