صفحه اصلى » مقاله هاى مهدوى » (۱۸) موعود آخر الزمان از ديدگاه مسيحيت
مقاله هاى مهدوى

مقاله ها (۱۸) موعود آخر الزمان از ديدگاه مسيحيت

بخش بخش: مقاله هاى مهدوى الشخص نویسنده: جعفر موسوى تاريخ تاريخ: ۱ / ۴ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۲۳۶۴ نظرات نظرات: ۰

موعود آخر الزمان از ديدگاه مسيحيت

بسم الله الرحمن الرحيم

با نظر به كتب مقدسه اديان ومذاهب مختلف جهان، به اين حقيقت مى توان دست يافت كه اعتقاد به مصلحى كه در آخر الزمان ظهور كرده وجهان را پر از عدل وداد نمايد، يك اعتقاد – عمومى وجهانى است وهمه پيامبران از طرف خداوند به امت خود مژده ظهور مصلحى غيبى را داده اند از اين جهت پيروان اين اديان در انتظار آن مصلح به سر برده وآرزوى ظهور او را دارند.

وجود مصلح جهانى از اعتقادات چهار دين بزرگ جهان يعنى اسلام ومسيحيت ويهود وزرتشت است واختصاص به اسلام ندارد واديان ديگر نيز به مصلح ومنجى اعتقاد دارند ودر سرتاسر كتب مقدسه از صلح وامنيت وحكومت دينى بر جهان، در آخر الزمان خبر داده شده است.

در اينجا ما به بررسى دين مسيحيت پيرامون مصلح آخر الزمان مى پردازيم از اينرو كلماتى از كتاب مقدس كه صفات وخصوصيات مصلح جهانى را بيان كرده ونشان دهنده اعتقاد آنان به مصلح ومنجى است نقل مى نماييم.

مسيحيان معتقد به (بازگشت مسيح)(۱) هستند. در مسيحيت، در عهد جديد نجات دهندگى به حضرت عيسى نسبت داده شده است، زيرا او مأمور شده است كه امت خويش را از گناه نجات بخشد. مسيحيان با تعابير زيادى از آمدن مصلح جهانى خبر داده اند، گاهى از آن به (ملكوت خدا) تعبير مى كنند. از الفاظى همچون شيلو، روح راستين، پسر انسان نيز بارها در آيات انجيل براى بيان دوره آخر الزمان استفاده گرديده است.

در انجيل متّى باب ۲۴ آيه ۲۷ آمده است:

 (همچنانكه برق از مشرق ساطع شده تا به مغرب ظاهر مى شود، ظهور پسر انسان نيز چنان خواهد شد، آنگاه علامت پسر انسان در آسمان پديدار گردد ودر آن وقت جميع طوايف زمين سينه زنى كنند وپسر انسان را ببينند كه برابرهاى آسمان با قوّت وجلال مى آيد. اما از آن روز وساعت هيچكس اطلاع ندارد حتى ملائكه آسمان. بنابراين شما نيز حاضر باشيد، زيرا در ساعتى كه گناه نبريد پسر انسان مى آيد).

همچنين در انجيل متّي، باب ۳۱ آن حضرت را به نام فرزند انسان خوانده ومى فرمايد:

(و چون فرزند انسان در جلال خود خواهد آمد با جميع ملائكه مقدمسه بر كرسى بزرگى قرار خواهد گرفت وهمگى قبائل نزد وى جمع خواهند گشت وآنها را از يكديگر جدا خواهد نمود، چنانكه شبانى ميش ها را از بزها جدا بنمايد،(۲) آنگاه ملك به اصحاب يمين خواهد گفت: أى بركت يافتگان خدا بياييد وآن مملكت را كه از ابتداى عالم براى شما مهيا شده بود تصرف نماييد).(۳)

همچنين در انجيل مرقس باب ۱۳، شماره ۲۶ مى گويد:

(آنگاه پسر انسان را ببينيد كه با قوّت وجلال عظيم برابرها مى آيد ودر آن وقت فرشتگان خود را از جهات اربعه از انتهاى زمين تا اقصاى فلك فراهم خواهد آورد. ولى از آن روز وساعت غير از پدر هيچكس اطلاع ندارد، نه فرشتگان ونه پسر، پس بر حذر باشيد وبيدار شده ودعا كنيد، زيرا نميدانيد كه آنوقت كى ميشود،(۴) پس بيدار باشيد زيرا نميدانيد كه در چه وقت صاحبخانه مى آيد، در سام، يا نصف شب يا با بانگ خروس يا صبح. مبادا ناگهان آمده وشما را خفته يابد. اما آنچه به شما مى گويم وبه همه مى گويم اينكه بيدرا باشيد).(۵)

همچنين در انجيل لوقا باب ۱۲ شماره ۳۵ و۳۶ مى گويد:

(كمرهاى خود را بسته، چراغهاى خود را افراشته بداريد….. خوشا به حال آن غلامان كه آقاى ايشان چون آيد ايشان را بيدار يابد…. پس شما نيز مستعد باشيد زيرا در ساعتى كه گمان نمى بريد پسر انسان مى آيد).

همچنين در انجيل لوقا باب ۲۱ آمده:

(زلزله هاى عظيم در جايها وقحطيها ووباها پديد مى آيد وچيزهاى هولناك وعلامات بزرگ از آسمان ظاهر خواهد شد… اورشليم پايمال امتها خواهد شد تا زمانهاى امتها به انجام رسد ودر آفتاب وماه وستارگان علامات خواهد بود وبر زمين تنگى وحيرت از براى امتها روى خواهد نمود… ودلهاى مردمان ضعف خواهد كرد از خوف وانتظار آن وقايعى كه بر ربع مسكون ظاهر مى شود وآنگاه پسر انسان را خواهند ديد كه برابرى سوار شده با قوّت وجلال عظيم مى آيد).

(فرزند انسان) كيست؟

بر خلاف آنچه گروهى از علماء ومفسرين انجيل پنداشته اند فرزند انسان كه در آيات فوق زمامدار وحامل لواء سلطنت جهانى در آينده معرفى شده است حضرت مسيح نيست. زيرا چنانچه از عبارات فوق معلوم ميشود، بشارت دهنده خود حضرت مسيح است واز شخصى بشارت مى دهد كه در آينده جميع ملل نزد او گرد مى آيند.

از جملات (او خواهد آمد) و(قرار خواهد گرفت)، (نزد او جمع خواهند گشت) وامثال آن، بدست مى آيد كه شخص مورد بشارتِ حضرت مسيح، در عصر وى نبوده، بلكه بعداً خواهد آمد.

از اندك تأملى در بشارت فوق ميتوان نتيجه گرفت كه مقصود از فرزند انسان فردى است كه بزرگترين نمونه انسانيت وشاخصترين مولود عالم انساني، حضرت وليعصر عليه السلام مى باشد كه تمام امم نزدش گرد مى آيند وزمام امور اجتماع را در دست خود خواهند گرفت وجمالاً بدون داورى وقضاوت مذهبى ميتوان اين برداشت را نمود كه مسيح عليه السلام درباره فردى غير از خود سخن مى گويد كه او همان مصلح ومنجى آخر الزمان است.

در انجيل يوحنّا باب ۱۴ شماره ۱۶ آمده:

(من از پسر خواهم خواست وتسلى دهنده ديگر به شما عطا خواهد كرد تا هميشه با شما بماند يعنى روح راستي، كه جهان نمى تواند او را قبول كند، زيرا كه او را نمى بيند ونمى شناسد، اما شما او را مى بينيد زيرا كه با شما مى ماند ودر ميان شما خواهد بود).

ودر انجيل يوحنّا باب ۱۵ شماره ۲۷ مى گويد:

(ليكن چون تسلى دهنده كه او از جانب پدر نزد شما آيد يعنى روح راستى كه از پدر صادر مى گردد او بر من شهادت خواهد داد وشما نيز شهادت خواهيد داد).

ودر انجيل يوحنّا باب ۱۶ شماره ۷ آمده:

(راست مى گويم كه رفتن من براى شما مفيد است زيرا اگر نروم تسلى دهنده نزد شما نخواهد آمد. اما اگر بروم او را نزد شما مى فرستم وچون او آيد جهان را بر گناه وعدالت داورى وملزم خواهد نمود. اما بر گناه، زيرا كه به من ايمان نمى آوريد واما بر عدالت، از آن سبب كه نزد پدر خود مى روم وديگر مرا نخواهيد ديد واما بر داوري، از آن رو كه بر رئيس اين جهان حكم شده است وبسيار چيزهاى ديگر نيز دارم به شما بگويم ليكن آلان طاقت تحمل آنها را نداريد وليكن چون او يعنى روح راستى آيد شما را به جمع راستيها هدايت خواهد كرد. زيرا كه او از خود تكلّم نمى كند بلكه به آنچه شنيده است سخن خواهد گفت واز امور آينده به شما خبر خواهد داد. او مرا جلال خواهد داد زيرا كه از آنچه آنِ من است خواهد گرفت وبه شما خبر خواهد داد، هر چه از آنِ پدر است از آنِ من است. از اين جهت گفتم كه از آنچه آنِ من است مى گيرد وبه شما خبر خواهد داد).

ودر انجيل متّى بشارت ۴۸ آمده:

(هر كس كه غالب آيد وى را بر قبائل اقتدار خواهم داد كه بر آنها به عصاى آهنين حكمرانى خواهد كرد به نوعى كه من از پدر خود يافته ام ومن او را ستاره سحرى خواهم داد. هر كس كه گوش دارد بشنود كه روح به كليساها چه مى گويد، آنكس كه گوش دارد بشنود كه روح به كليساها چه مى گويد).

حضرت عيسى در آيات فوق از چه كسى بشارت مى دهد؟

اگر چه عده اى از مسيحيان اصرار وپافشارى دارند كه مورد بشارت در اين قيام جهانى خود حضرت مسيح عليه السلام است كه در آخر الزمان از آسمان فرود آيد وزمام امور بشريت را در دست گيرد ولى چنانچه قبلاً بيان شد وآيات فوق نيز گواهى مى دهد مورد بشارت بطور قطع خود حضرت عيسى نيست بلكه منظور پرچمدار انقلاب وعدل جهانى حضرت مهدى عليه  السلام است كه به قدرت ونصرت الهى بر جهان حكومت خواهد كرد.

برداشتهايى از كتاب مقدس انجيل:

از گفته هاى كتاب مقدس استفاده مى شود كه:

انجيل متّى باب ۲۴، آيه ۲۷:

۱- شخصى براى اصلاح جامعه بشرى وتشكيل حكومت جهانى به نام روح راستى يا تسلى دهنده يا روح خدا ويا پسر انسان خواهد آمد ومسيحيت انتظار او را دارد.

انجيل لوقا، باب ۲۱:

۲-  قبل از آمدن او جنگهاى عالمگير، خصوصاً در منطقه فلسطين روى مى دهد كه همه را به وحشت مى اندازد كه چنان مصيبت بزرگى در عالم واقع نشده.

آيه ۲۱ انجيل مرقس، باب ۱۳:

۳-  همه ملتهاى جهان وتمام مردم دنيا از او پيروى مى كنند وزير نفوذ او خواهند بود واو بر جهان حكومت خواهد كرد او رئيس جهان خواهد بود.

و از آيه ۱۶ انجيل يوحنّا، باب ۱۴ استفاده مى شود كه:

۴-  جهان فعلى به خاطر عدم رشد فكرى ويا جهل ونادانى نمى تواند او را قبول كنند ووجودش را احساس نمايد.

۵- او در عين آنكه هميشه با مردم جهان خواهد بود، مردم جهان او را نمى بينند واگر ببينند نمى شناسند. يعنى ممكن است در بين مردم زندگى كند ولى او را نشناسند وندانند كه او روزى قيام خواهد كرد وتشكيل حكومت جهانى خواهد داد.

وبا توجه به باب ۲۱ از انجيل لوقا استفاده مى شود كه:

۶ – قبل از آمدن او دنيا پر از ظلم وجور مى شود وسراسر جهان را ستمگران احاطه مى كنند.

۷ – او مردم را به عدالت ملزم مى كند وخودش به عدالت داورى مى نمايد.

۸ – او ظلم وستم را از روى زمين محو مى كند ونمى گذارد احدى به كسى ظلم كند واثرى از ستمگران روى زمين باقى نمى ماند.

همچنين از آيه ۷ انجيل يوحنّا باب ۱۶ استفاده مى شود كه:

۹ – او از خود تكلم نمى كند بلكه آنچه از خداوند وپيامبران شنيده است خواهد گفت.

۱۰- وقتى او بيايد مردم دنيا را به همه راستيها هدايت خواهد نمود.

۱۱- او مردم دنيا را از امور آينده، با خبر خواهد كرد، زيرا به جميع علوم اولين وآخرين احاطه دارد.

۱۲- او حضرت عيسى را جلال خواهد داد واو را از تمام اتهاماتى كه دشمنان او يا دوستان نادانش به او بسته اند نجات مى دهد.

۱۳- به پيامبرى حضرت عيسى عليه السلام شهادت مى دهد.

۱۴- مردم مسيحى قبل از ديگران به حقانيت او شهادت مى دهند.(۶)

از آيه ۲۶ انجيل مرقس باب ۱۳ استفاده مى شود كه:

۱۵- همه بايد منتظر او باشند زيرا وقت ظهورش مشخص نيست حتى ملائكه آسمانها هم نمى دانند وبالاخره جز خداوند كسى از آمدنش اطلاع ندارد، بنابراين همه بايد بيدار باشند وآمدنش را انتظار داشته باشند.

۱۶- همه چيز در اختيار او قرار گرفت واو برابرهاى آسمان با قوّت وجلال خواهد آمد.

۱۷- آمدن او داراى علائمى است ودر آن زمان علامت پسر انسان در آسمان هم پديدار مى گردد.


 

 

 

پى نوشت ها:


(۱) Messiahnism.

(۲) انجيل متّي، باب ۳۲.

(۳) انجيل متّي، باب ۳۴.

(۴) انجيل مرقس، باب ۱۳، شماره ۲۶ و۲۷.

(۵) انجيل مرقس، باب ۱۳، شماره ۳۵.

(۶) از امام صادق عليه السلام در تفسير آيه ۱۵۹ سوره نساء (وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته) احدى از اهل كتاب نيست جز اينكه پيش از مرگش به او يعنى حضرت عيسى ايمان آورد سؤال شد، ايشان فرمودند:

هيچ يك از مسيحيان نيستند، مگر اينكه به حضرت عيسى در زمان ظهور حضرت مهدى عليه  السلام قبل از مرگش ايمان مى آورند، زيرا پيامبرشان را مى بينند كه به حضرت مهدى عليه السلام ايمان آورده وپشت سر ايشان نماز مى خواند.

رتبه رتبه:
  ۰ / ۰.۰
نظرات
بدون نظرات

نام: *
كشور:
ايميل:
متن: *
بررسی کاربر: *
إعادة التحميل
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم